========================================


فروردین


کاچی

1 فروردین


گلابتون بانو

21 فروردین


اعظم بانو

26 فروردین


اردیبهشت

خانم اردیبهشتی

11 اردیبهشت

 

آقای اردیبهشتی

25 اردیبهشت + سالگرد ازدواجخرداد

_____


میکا

۱۰/۳/۶۹


مائده 12 خرداد

جیکو 15/3/68


بهامین بانو

27 خرداد


خانم وکیل

٢۸ خرداد ۱۳٦٥


پسر فرانک بانو

30 خرداد


***

تیر


11 تیر

مسافر بانو


الهام (ستاره برفی)

24 تیر


مرداد

نبات

دوشنبه، ٢۸ امرداد ۱۳٧٠
کاکتوس

7مرداد

شهریور

ماهی

سوم شهریور هفتاد و چهار


***


مهر 


خانم لوبیا ( سوگند )

22 مهرسپیده 21

72/7/29 روز صادراتیاشل

63/07/29


آبان

توت (شمیم - سحر)

24 آبان

روز کتاب و کتابخوانی


آذر

یلدا بانو

28 آذر 1359


فرانک بانو

28 آذر


***

دی

زینب ( روز و روزگار من )

21 دی


بهمن


1 بهمن

آویشنمگهان

12 بهمن 1369 


مهدیه

25بهمن 


اسفند

مهسا

13 اسفند 75

========================================